Valdresmusea AS
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Telefon (+47) 61 35 99 00
E-mail: info@valdres.museum.noKonservator, Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt er eit nasjonalt kompetansesenter for folkedrakt og bunad, og blir drive av Valdresmusea, som har hovudkontor på Fagernes i Valdres. Norsk institutt for bunad og folkedrakt arbeider for å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad gjennom fire arbeidsfelt: dokumentasjon, forsking, formidling og rådgjeving. Eit nasjonalt dokumentasjonsarbeid ligg til grunn for arbeidet. Instituttet har eit fagråd, Bunad- og folkedraktrådet, oppnemnt av Kulturdepartementet.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt gjev råd og rettleiing til bunadbrukarar og -produsentar, studentar og forskarar. Til grunn for rådgjevingsarbeidet ligg eit historisk materiale og store arkivsamlingar. Norsk institutt for bunad og folkedrakt sine arkiv består av 75 000 registreringar av draktplagg frå heile landet, kulturhistoriske draktsamlingar, mønsterarkiv, stoffarkiv, fotoarkiv, kjeldearkiv og eit bedriftsarkiv.

FORMÅL MED STILLINGA: 
Konservatoren skal sikre ei forsvarlig drift av arkiv- og gjenstandssamlingane ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt, i tråd med gjeldande planar og elles avtaleverk som rører ved arkiv- og samlingsforhold for instituttet. Utarbeiding av system for ordning, registrering og digitalisering av arkiv og samlingar er derfor ein viktig del av stillinga. Stillinga svarer til leiar ved instituttet.

ANSVARSOMRÅDE:
Arkiv- og gjenstandssamlingane med vekt på papirarkiv, draktsamlingar og kulturhistoriske gjenstandar.

ARBEIDSOPPGÅVER:
Fysisk og digital sikring av arkiv- og gjenstandsamlingane:
- Utarbeide rutinar, system og planer for arkiv- og samlingsarbeidet
- Koordinere registrerings- og katalogiseringsarbeidet med dei andre tilsette i avdelinga
- Delta sjølv i arbeidet med inntak, ordning av registrering av gjenstands- og arkivsamlingane
- Halde dialog med KulturIT om katalogsystema Primus og Asta 
- Utvikle magasin- og arkivrom

Tilgjengeleggjering:
- Forsking og fagleg fordjuping
- Utstillingar
- Arrangement
- Undervisning, praktisk og teoretisk
- Artiklar og nettformidling (Digitalt Museum og Arkivportalen)

Anna:
- Feltarbeid i heile landet
- Orientere jamleg om status for arbeidet og melde frå om avvik
- Inngå i Valdresmusea sitt sikringsarbeid
- Delta i relevante nettverk (arkivnettverk, samlingsnettverk, fotonettverk)
- Delta i anna arbeid etter avtale med overordna

VI KAN TILBY:
Ei ansvarsfull stilling med høve til personleg utvikling 
Høve til å påverke utviklinga av Norsk institutt for bunad og folkedrakt 
Medlemskap i KLP si pensjonsordning
Eit positivt og hyggeleg arbeidsmiljø 
Stillinga vil medføre mykje reising

DINE EVNER: 
Grundig og strukturert arbeid 
Etablere og følgje opp system og tidsplanar
God munnleg og skriftlig framstillingsevne på bokmål og nynorsk
God samarbeidsevne

DIN KOMPETANSE:
Høgare utdanning (mastergrad) innan kulturhistoriske fag 
Erfaring frå museumsarbeid er ynskjeleg
God IKT-kunnskap 
God kjennskap til tekstilt handverk eller andre praktisk-teoretiske fag er ynskjeleg

Stillingsprosent: 100
Arbeidsstad: Fagernes. 

For opplysningar om stillinga, kontakt direktør Ole Aastad Bråten, tlf. 907 63 635. «Landsovereinskomsten for museum og andre kulturinstitusjonar» gjeld for Valdresmusea. Søknad med CV sender du til ole-aastad.braten@valdres.museum.no eller Valdresmusea, Tyinvegen 27, 2900 Fagernes. (Merk «Søknad konservator»). Attestar skal berre sendast ved førespurnad.

   
11. februar kl. 18:00-21:00Vennelaget: Årsmøte og foto-foredrag 12. februar kl. Kurs: Målekurs med tradisjonelle teknikkar